Naisc úsáideacha

San fhíseán seo faoi Sraith Acmhainní – Súil idirchultúrtha ar ár scoileanna, tugaimid cuairt ar Choláiste Mhichíl, Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Ui Sheasnáin, Luimneach. Cloisimid faoin mbealach ar úsáideadh an chreatlach chun aghaidh a thabhairt ar an ngné idirchultúrtha sa scoil. Pléann an príomhoide, na múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí an tSraith Acmhainní faoi lán seoil. Aontaíonn siad ar an mbealach a raibh tionchar dearfach aige sa scoil.

Mar a dúirt scoláire amháin, ‘Bheinn ag moladh go nglacfadh gach scoil in Éirinn páirt sa chlár seo.’

Is sliocht é seo as Immersion, gearrscannán cumhachtach le Richard Levien. Sa ghearrthóg seo, feictear Moisés sa rang mata, agus feicimid láithreach fírinne an ranga mar a fheictear do Moisés é. Léiríonn an físeán seo an chúis a bhfuil sé tábhachtach go n-úsáideann múinteoir, a bhfuil scoláirí acu gan Ghaeilgle/Bhéarla, straitéisí chun tacú le forbairt teanga acadúil in ábhair éagsúla. Spreagann sé sinn gan glacadh leis go bhfuil cumas íseal ag scoláirí bunaithe ar a gcumas i dteanga na scolaíochta.

Agus tionscadal ECML mar thús, tá Plean chun Tacú le Teangacha na Scolaíochta leasaithe agus curtha in oiriúint d’iar-bhunscoileanna in Éirinn. Is é an toradh an tSraith Acmhainní seo d’fhéinmheasúnú agus tacú le héagsúlacht teanga agus idirchultúrtha i scoileanna atá ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar chuimsiú.

Léiríonn an físeán seo obair an Dr Dee McGarry p> múinteoir Chlár Tacaíochta Teanga i bPobalscoil Naomh Marc i dTamhlacht. Dírítear aird fosta ar ról T1 i dtacú le sealbhú Gaeilge/Béarla.

St. Mark's School image

Is é is inniúlacht idirchultúrtha ann ná an cumas chun éagsúlacht chultúrtha a aithint, meas a léiriú uirthi agus í a thuiscint i ngach cruth. Is aidhm shoiléir in oideachas iar-bhunscoile in Éirinn é forbairt inniúlacht idirchultúrtha.

Tugann an t-alt seo eolas cúlra cuí.

summary toolkit article image

I gcomhtháthú an ábhair idirchultúrtha i raon ábhar tugann sé eispéireas saibhir ciallmhar foghlama don scoláire.

Chun tacú le múinteoirí leis an gcomhtháthú seo tugann na treoirlínte seo cúig théama agus is féidir ábhar an oideachais idirchultúrtha a fhorbairt taobh istigh de na cúig théama sin.

ncca intercultural image

Dearadh Treoirlínte Idirchultúrtha Bunscoile | Teangacha Iar-bhunscoile Éireann chun cuidiú le príomhoidí agus múinteoirí i mbunscoileanna freagairt a thabhairt ar an deis chun comhtháthú a dhéanamh ar theangacha baile na scoláirí, nach í an Ghaeilge a gcéad teanga, le gníomhaíochtaí sa rang, chun foghlaim idirchultúrtha na scoláirí a fhorbairt agus tá a lán smaointe praiticiúla san treoirlínte ar an mbealach chun é sin a dhéanamh.

PPLI guidelines

Tá sé mar aidhm ag tionscadal Erasmus INCLUDEED, imircigh agus teifigh a chuimsiú le ceann de bhuanna iontacha na hEorpa – a gcuid teangacha. Dearadh í chun ábhar follasach a chur ar fáil, a fhreastalaíonn ar an éileamh sa chomhthéacs seo. Tá sé mar aidhm ag an treoir seo a bheith úsáideach do na daoine atá ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil ar fheiniméan na n-imirceach, agus dóibh siúd atá ag iarraidh próiseas cuimsitheach na ngrúpaí seo a éascú.

Guide for the linguistic inclusion of migrants image
Is tionscadal de chuid Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan é Guth i nGátar. Cuireann sé ábhar traenála ar fáil ar líne chun plé le feasacht teanga agus cultúir do dhaoine atá ag obair le teifigh agus le himircigh. In 2020, bhronn Léargas Duais Teanga na hEorpa orthu.
Voice in Need image

Is áit ina bhfuil gach duine tiomanta chun timpeallacht shábháilte, fáilteach agus cuimsitheach a chur ar fáil í Scoil Tearmainn agus téann sí chun sochair do gach duine, san áireamh anseo tá aon duine ina pobal a bhfuil tearmann á lorg acu. Is scoil í a chuidíonn lena scoláirí, lena foireann, lena tuismitheoirí agus lena pobal níos leithne a thuiscint cad is brí le tearmann a lorg. Cuireann sí fáilte freisin roimh gach duine, is cuma faoina stádas.

Sanctuary Schools image

Bailítear cleachtais thréitheacha ó gach cearn den Eoraip, agus eagraítear iad i mbunachar is féidir a chuardach. Is é an aidhm atá leo ná inspreagadh a thabhairt do scoileanna, agus cuidiú leo straitéis uile scoile a phleanáil.

ECML roadmap image
Tá sé mar aidhm ag an tSraith Acmhainní seo cuidiú le scoileanna timpeallacht fháilteach, ionchuimsitheach a chruthú agus a choinneáil, do scoláirí agus do thuismitheoirí ó gach cúlra, agus a chinntiú go bhfuil sí ar fáil do gach duine.
Diversity Toolkit image

 Tuairisceoirí nasctha le CTET don mhata agus don stair/tsaoránaíocht

Sna háiseanna seo cuirtear béim ar dhúshláin d’fhoghlaimeoirí óga i ranga ábhair, áit nach í teanga an teagaisc céad teanga an scoláire. Dírítear ann ar bhunchaighdeán teanga i stair/saoránaíocht agus matamaitic d’fhoghlaimeoirí 12-13 bliana d’aois agus 15-16 bliana d’aois. Nasctar na tuairisceoirí teanga le leibhéal A2, B1 agus B2 i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, agus tá siad ar fáil i 6 theanga.

ECML Language Descriptors image

Access to education and success at school depend heavily on language competences. Braitheann rochtain ar oideachas, mar aon le torthaí maithe ar scoil, ar chumas teanga. Is uirlis é The Platform a chuireann ballstáit ar a gcumas a gcuid clár maidir le teanga na scolaíochta agus teagasc teanga a fhorbairt. Cuireann sé ar a gcumas fosta buntáiste a bhaint as a gcuid eispéireas agus sainscileanna féin.

council of europe image

Tacaíocht le haghaidh Múinteoirí Bunscoile agus Iar-bhunscoile in Éirinn atá ag obair le foghlaimeoirí Béarla.

ELSTA image

Is é misean SaolOibre‘s ná an t-eolas is nuaí a chur ar fáil faoi ghairmeacha, rud a thacaíonn le taighde gairme agus oideachais ar bhealach ionchuimsitheach, nuálaíoch, tacúil agus spreagúil.

Tá uirlisí treoirghairme ann do gach duine.

Careers Portal image

Is é aidhm Languages Connect daoine a chur ar an eolas faoina lán de na buntáistí a bhaineann le scileanna teangacha iasachta a bheith acu, agus teangacha iasachta a dhéanamh níos tarraingtí do gach duine.

An bhfuil ceisteanna nó aiseolas agat?

Má tá treoir nó cuidiú uait, is féidir teagmháil a dhéanamh linn.