An tSraith Acmhainní

Súil Idirchultúrtha ar ár Scoileanna – Sraith Acmhainní Digiteacha

Tosaigh anseo

Sa tSraith Acmhainní – Súil Idirchultúrtha ar ár Scoileanna – tá sí ar son cur chuige uile scoile chun feabhas a chur ar chúrsaí a dhéanann suirbhé ar gach ball de phobal na scoile agus a chuireann san áireamh: an Bord Bainistíochta, príomhoide, leas-príomhoide/í, múinteoirí, foireann neamhtheagaisc, scoláirí agus tuismitheoirí/caomhnóirí. San áireamh san fhoireann neamhtheagaisc, bheadh airígh, cúntóirí riachtanais speisialta, foireann an cheaintín, rúnaithe, glantóirí agus an leabharlannaí, más ann dó/di, fiú má oibríonn siad go páirtaimseartha. Chun é seo a dhéanamh, tá sraith suirbhéanna sa tsraith acmhainní, a oibríonn mar uirlis féinmheasúnaithe, agus a chuireann síos ar chleachtais maidir le héagsúlacht teanga agus cultúrtha.

Molaimid do scoileanna ceannaire/í a roghnú chun an tionscadal a threorú. San áireamh i gCéim 1, tá moltaí agus áiseanna chun go mbeidh pobal iomlán na scoile páirteach, mar aon le heolas agus suirbhéanna i raon leathan teangacha do thuismitheoirí/chaomhnóirí. Déanann páirtithe leasmhara a suirbhé féin ar líne leis an gcód rochtana a ghineann an scoil (Céim 2). Is féidir suirbhéanna a íoslódáil agus a phriontáil más fearr libh é sin.

Tar éis do gach duine an suirbhé a dhéanamh, beidh ceannaire na scoile ábalta uath-thuairisc a íoslódáil. Tabharfaidh sí sin léargas cuimsitheach ar dhul na cinn na scoile (Céim 3). Tá samplaí de dhea-chleachtas ar fáil i gCéim 4 chun tacú le scoileanna, agus chun iad a spreagadh, an chéad chéim eile a thógáil ina dturas.

4 chéim shimplí

Céim 1 – Téigh i dteagmháil le pobal na scoile

Iarrtar ar scoláirí agus ar thuismitheoirí ó chúlra imirceach agus gach ball foirne páirt a ghlacadh ann. Cé chomh fáilteach cuimsitheach agus atá ár scoil roimh scoláirí agus teaghlaigh ó chúlraí éagsúla?

Céim 2 – Logáil isteach chun an suirbhé a dhéanamh.

Déanann baill an phobail scoile suirbhé chun a dtuairimí a léiriú maidir le cur chuige na scoile in éagsúlacht teanga agus cultúrtha. Tá na suirbhéanna ar fáil ina lán teangacha.

Céim 3 – Conas a d’éirigh leat?

Súil ar ár scoil. Am machnaimh agus anailíse. Tugann an tsraith acmhainní deis do phobal na scoile machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas agus gníomhartha a aithint don todhchaí.

Céim 4 – Samplaí de dhea-chleachtas

Is féidir smaointe agus tograí a fháil anseo. Conas is féidir linn a bheith níos cuimsithí, níos fáiltí agus conas ba chóir dúinn ár n-éagsúlacht a cheiliúradh?

An bhfuil roinnt ceisteanna nó aiseolas?

Má theastaíonn treoir nó cabhair uait, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn.