Téarmaí agus Coinníollacha

Má úsáideann tú na háiseanna idirghníomhacha ar shuíomh gréasáin TIBÉ, aontaíonn tú leis na nithe seo a leanas:

Is eolas de chuid TIBÉ faoi chóipcheart é an t-eolas atá ar an suíomh gréasáin seo, ach amháin má deirtear a mhalairt. Is gá cead a lorg agus a fháil chun aon cheann de na hábhair ann a úsáid.

An t-eolas atá sna háiseanna idirghníomhacha, agus sna liostaí seachadta, tá sé faoi rún agus dírithe ar an seolaí/na seolaithe amháin. Má fuair tú an teachtaireacht/na teachtaireachtaí trí thaisme, nó má tá fadhb ar bith ann, déan teagmháil le TIBÉ láithreach. Tá cosc iomlán ar úsáid, nochtadh, cóipeáil nó leasú na teachtaireachta seo.

Ní dhéanann TIBÉ aon ionadaíocht ná aon bharánta maidir le haon táirge, athbhreithniú ná ráitis ar an suíomh gréasáin seo. Glacann TIBÉ le heolas den chineál sin mar thuairim uathúil an duine a phostálann an t-eolas. Ní gá go léireodh sé tuairimí TIBÉ.

Níl cead agat postáil, léiriú, nó dáileadh ar bhealach ar bith eile a dhéanamh ar aon ábhar, a d’fhéadfadh a bheith, in aghaidh an dlí, gáirsiúil, clúmhillteach, bagarthach, a chuirfeadh isteach ar aon chóipcheart, nó ar chearta daoine eile, nó a d’fheadfadh dochar a dhéanamh do bhogearraí nó d’earraí crua.

Ní ghlacann TIBÉ le freagracht ná dliteanas ar bith as eolas nó gníomhaíochtaí a eascraíonn as rochtain a fháil ar shuíomhanna eile trí Shuíomh Gréasáin TIBÉ nó trí áiseanna cumarsáide a bhaineann leis.

I gcás fostaithe TIBÉ agus a ghníomhairí, agus aon duine eile a raibh baint aige le cruthú, táirgeadh ná seachadadh na leathanach seo, ní bheidh siad freagrach, i gcás ar bith, as damáiste díreach, teagmhasach, nó iarmhartach, amhail, ach gan a bheith srianta do, caillteanas ar bhrabús, buntáistí, úsáid nó sonraí a rabhthas ag súil leo, de bharr úsáid na leathanach seo.

Is é polasaí TIBÉ chun aon eolas pearsanta nó an t-eolas pearsanta go léir a bhailítear trí úsáid an tSuímh Ghréasáin seo a choinneal príobháideach. Úsáidfear an cineál sin eolais go hinmheánach ar mhaithe leis na múinteoirí teangacha iar-bhunscoile. NÍ DHÍOLFAR, ná ní dháilfear an t-eolas sin ar aon tríú páirtí. Déan tagairt dár bpolasaí príobháideachais chun tuilleadh eolais a fháil.

Agus an suíomh gréasáin seo in úsáid agat, tarscaoileann tú aon cheart a d’fhéadfadh a bheith agat chun freagracht a chur ar an Ard-Aighne nó ar an Stát as aon chaillteanas a tharlaíonn de thoradh a bheith ag brath ar aon chuid d’ábhair an tsuímh gréasáin seo.


Breis Rialacha do ghnéithe idirghníomhacha amhail Fóraim, Blaganna agus Liostaí Seoltaí;

Agus fóram, blag nó liosta seoltaí in úsáid agat, tá rochtain agat ar na céadta ceist/freagra a chuireann comhghleacaithe. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig an bhfóram, blag nó liosta seoltaí – smaointe ar conas an modh foshuiteach Spáinnise a mhúineadh, nó conas deiseanna cainte a chruthú sa rang, nó uirlisí úsáideacha chun topaicí faoi leith a theagasc.

Treoirlínte: De réir socruithe a rinneadh roimh ré, ba chóir ainm iomlán an bhaill a chur i ngach teachtaireacht a phostáltar. Níl cead agat postáil, léiriú, nó dáileadh ar bhealach ar bith eile a dhéanamh ar aon ábhar, a d’fhéadfadh a bheith, in aghaidh an dlí, gáirsiúil, clúmhillteach, bagarthach, a chuirfeadh isteach ar aon chóipcheart, nó ar chearta daoine eile, nó a d’fheadfadh dochar a dhéanamh do bhogearraí nó d’earraí crua.. Ba chóir go mbeadh gach postáil gairmiúil i gcónaí – mar shampla níor chóir ráitis phearsantaithe a úsáid. Déanfaidh TIBÉ gach iarracht a chinntiú go leantar leis an tuin ghairmiúil, agus tá córas modhnóireachta curtha ar bun acu chun cinntiú go gcloítear leis na treoirlínte seo.

Tá fáilte roimh mholtaí do tháirgí agus do sheirbhísí éagsúla fad agus atá siad oiriúnach – m.sh. in ionad táirge/seirbhís a chur chun cinn, ba chóir moltaí a dhéanamh mar fhreagra ar cheist ó bhall eile. Anuas air sin, i gcás moltaí ó aon bhaill atá ina bpáirtithe leasmhara maidir le táirge/seirbhís, ba chóir aird a dhíriú air sin chun comhthéacs a thabhairt d’aon mholadh/ gach moladh.

Freagracht

Tá freagracht dhlíthiúil ort, agus ortsa amháin, d’aon ábhar a phostálann tú ar fhóram plé. Níl cead agat postáil a dhéanamh ach ar ábhar a bhfuil cead nó ceart agat é a dháileadh go leictreonach. Aontaíonn tú gan locht a chur ar urraitheoirí Liostaí Seoltaí TIBÉ as aon fhreagracht agus gach freagracht a bhaineann leis an bpostáil ábhar a dhéanann tú féin.

Cruinneas

Ní féidir le TIBÉ a dhearbhú agus níl sé ag dearbhú cruinneas aon ráiteas a dhéanann rannpháirtithe ar Liostaí Seoltaí TIBÉ dhéantar, nó in ábhar a phostálann siad orthu. Glactar leis go bhfuil rannpháirtithe ag caint as cáil phearsanta, ach amháin má deir siad go soiléir gurb iad na tuairimí a léiríonn siad tuairimí a n-eagraíocht.

Cóipcheart agus Úsáid Chothrom

Mar úsáideoir cláraithe den suíomh agus mar rannpháirtí i Liostaí Seoltaí TIBÉ, coinníonn tú cóipcheart ar aon ábhar a chruthaíonn tú féin ar na Liostaí Seoltaí. Níl cead ag baill na hábhair sin a atáirgeadh ná a scaipeadh taobh amuigh de chomhthéacs na liostaí seoltaí, ach amháin má thugann an ball cead faoi leith dóibh.

Coinníonn TIBÉ an ceart diúltú do theachtaireacht a phostáil má shíleann siad é a bheith ag sárú rialacha agus treoirlínte, agus d’fhéadfadh siad cuid de na teachtaireachtaí, nó iad ina iomláine, a postáladh ar Liostaí Seoltaí TIBÉ a fhoilsiú.

Rialacha breise d’ÁISEANNA:

Freagracht

Tá an fhreagracht ort go dlíthiúil, agus ortsa amháin, as aon áis a phostálann tú ar rannóg na n-áiseanna. Ní cead agat postáil a dhéanamh ach ar ábhair nach bhfuil cóipcheart orthu, nó ar chuir tú féin cóipcheart orthu, nó ábhar a bhfuil tú sásta go n-úsáidfidh daoine eile iad. Aontaíonn tú gan locht a chur ar urraitheoirí TIBÉ as aon dliteanas a eascraíonn as ábhair a d’uaslódáil tú.

Cruinneas

Ní féidir le TIBÉ a dhearbhú agus níl sé ag dearbhú cruinneas aon ráiteas a dhéantar, nó in ábhar a uaslódálann baill chláraithe i rannóg na n-áiseanna. Glactar leis go bhfuil úsáideoirí cláraithe ag caint as cáil phearsanta, ach amháin má deir siad go soiléir gurb iad na tuairimí a léiríonn siad tuairimí a n-eagraíocht.

Cóipcheart agus Úsáid Chothrom

Mar úsáideoir cláraithe de limistéar na n-áiseanna, coinníonn tú cóipcheart ar aon ábhar a chruthaíonn tú féin air (dá mba mhaith leat coinníollacha an chóipchirt a shonrú, smaoinigh faoi cheadúnas a bhaint amach le Creative Commons). Ach tugann tú cead d’úsáideoirí cláraithe úsáid a bhaint as an saothar sin go pearsanta agus go minic ina gcuid ranganna.

Coinníonn TIBÉ an ceart aon ábhar, a shíleann siad a bheith ag sárú na rialacha thuas, a bhaint anuas.

Go raibh maith agat