Faoi

Sraith Acmhainní don fhéinmheasúnú agus chun tacú le héagsúlacht chultúrtha agus teanga inár scoileanna

Achoimre

Idir 2016 agus 2019, d’fhorbair an tIonad Eorpach do Nuatheangacha (IEN/ECML) tionscadal darbh ainm Plean chun Tacú le Teangacha na Scolaíochta. Is í aidhm an tionscadail seo ná cur ar chumas scoileanna straitéis shaincheaptha. don scoil uile, a thosú chun tacú le forbairt chumas na scoláirí i dteanga(cha) na scolaíochta.

Agus tionscadail IEN/ECML in úsáid mar thús, leasaigh muid an Plean chun Tacú le Teangacha na Scolaíocht agus thug muid comhthéacs dó in iar-bhunscoileanna in Éirinn. Is é an toradh ná an tSraith Acmhainní seo don fhéinmheasúnú agus chun tacú le héagsúlacht idirchultúrtha agus teanga i scoileanna atá ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar chuimsiú.

Chun níos mó a fhoghlaim faoin ngné idirchultúrtha den oideachas iar-bhunscoile, tá lánchead agat an t-alt seo a léamh.

Aidhm

Tá an tSraith Acmhainní seo dírithe ar iar-bhunscoileanna in Éirinn. Tugann sí creatlach do scoileanna atá ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar an ngné idirchultúrtha sa scoil.

Tá sé mar aidhm aici aird a tharraingt ar an ról atá ag féiniúlachtaí agus cumas ilteangach, ilchultúrtha na scoláirí i bhfoghlaim ar scoil.

Aidhm eile ná tacú le múinteoirí agus bainistíocht scoileanna é a dhéanamh níos fusa do scoláirí teacht ar an gcuraclam agus é a chur os a gcomhair ar shlí a meallann iadin éascaíocht a dhéanamh. Nuair a smaoiníonn scoileanna ar an ngné idirchultúrtha den teagasc agus den fhoghlaim, tá siad ag cinntiú go bhfuil scoláirí ag forbairt agus gur féidir leo barr a gcumais a bhaint amach i ngach ábhar. Spreagann an tSraith Acmhainní scoileanna chun súil a chaitheamh ar ghnéithe idirchultúrtha de shaol na scoile taobh amuigh den seomra ranga. Nuair a chinntítear é sin, cinntítear go bhfuil meas ar gach teanga agus cultúr a bhaineann le pobal na scoile, agus go gcuirtear san áireamh iad.

Dearcadh

Dearcadh iomlánaíoch de phobal na scoile, den teagasc, den fhoghlaim agus den fhoghlaimeoir atá sa chreatlach seo. Úsáidfear í chun eolas a chur ar fáil do pholasaithe na scoile ar mhaithe le feabhsú. Tá an chreatlach ag teacht le cáipéisí féinmheasúnaithe scoile agus Súil ar ár Scoileanna. Maidir leis na téamaí agus leis na ceisteanna is coitianta a dtugtar aghaidh orthu sna huirlisí forbartha scoile, tabharfaidh siad deis chun machnamh agus athruithe a dhéanamh, mar aon le deis comhrá fiúntach a dhéanamh idir gach ball de phobal na scoile, maidir le héagsúlacht idirchultúrtha teanga i scoileanna.

Páirtithe Leasmhara

Tá baint ag an tSraith Acmhainní – Súil Idirchultúrtha ar ár Scoileanna – le roinnt páirtithe leasmhara atá ina mbaill de phobal na scoile; an Bord Bainistíochta, príomhoidí, príomhoidí tánaisteacha, múinteoirí, foireann neamhtheagaisc, scoláirí agus tuismitheoirí/caomhnóirí. D’fhéadfadh raon daoine a bheith i gceist le foireann neamhtheagaisc, mar shampla, airígh, cúntóirí riachtanais speisialta, rúnaithe, glantóirí agus an leabharlannaí. Is amhlaidh atá an cás fiú más baill fhoirne iad atá ag obair go páirtaimseartha sa scoil.

Ba chóir go mbeadh gach duine de phobal na scoile páirteach i gcur chuige scoile uile.

Áiseanna sa tSraith Acmhainní

01.

Ráitis Chleachtais

Tá sraith Ráitis Chleachtais ann do gach páirtí leasmhar. Tá siad seo le húsáid ag an scoil chun gnéithe idirchultúrtha i saol na scoile a aithint agus chun machnamh a dhéanamh orthu.

02.

Samplaí de Dhea-Chleachtas

Is é an aidhm atá ag na cleachtais ná an scoil a ghríosú agus cabhrú léi straitéis scoile uile a phleanáil bunaithe ar na riachtanais a aithníodh sa phróiseas féinmheasunaithe seo.

03.

Sraith cáipéisí

Sa tSraith Acmhainní seo gheobhaidh tú sraith cáipéisí chun í a chur i bhfeidhm agus a úsáid.

Do phríobháideachas

Cosaint sonraí

Tá an Treochlár a d’fhorbair IEN/ECML ag iarraidh cloí le an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí de chuid an AE; mar sin, is d’fhéinmheasúnú do scoile amháin a úsáidfear gach sonra a chuirfear isteach agus úsáidfear go hinmheánach amháin é. Is féidir fíorainm na scoile a úsáid, nó ainm bréagach. Tá rochtain ag lucht riaracháin nó comhordaitheoirí tionscadail do scoilse ar na sonraí iomlána a bhaineann lena scoil, agus níl rochtain acu ar shonraí a chuireann daoine aonair isteach.